Sinaxar 11 Mai

Sinaxar 11 Mai

În aceastã lunã, în ziua a unsprezecea, pomenirea sfântului sfinþitului mucenic Mochie.

Acesta a fost în zilele împãratului Diocleþian ºi ale lui Laodichie, proconsulul Europei. ªi era preot al sfintei biserici a lui Dumnezeu celei din Amfipol. Pãrinþii lui se numeau Eufratie ºi Eustatia, trãgându-se din Roma cea veche, de bun neam ºi bogaþi. Sfântul Mochie se nevoia pururea la învãþãturã ºi propovãduia pe Hristos, ºi poruncea ºi-i sfãtuia pe toþi sã se apere de rãtãcirea idolilor.

Deci fãcând proconsulul jertfã la zeul fals Dionis, ºi adunându-se închinãtorii de idoli, s-a apropiat sfântul ºi a rãsturnat jertfelnicul. Iar când l-au prins a mãrturisit pe Hristos Dumnezeu adevãrat, ºi a fost supus la felurite ºi cumplite chinuri, de cãtre proconsulul Laodichie, iar dupã moartea acestuia sfântul a fost chinuit de prinþul Talasie ºi proconsulul Maxim. Astfel fiind dat la fiare, acelea nu-i stricarã nimic. Pentru aceasta tot poporul a strigat ca sã-l slobozeascã ºi a fost trimis cãtre stãpâ-nitorul Filipisie, la Perintos cetate a Traciei, care acum se cheamã Iraclia. ªi de acolo a fost trimis la Bizanþ, unde i s-a tãiat capul ºi a fost îngropat o milã de loc de la cetate în laturi. Iar dupã aceea, zidindu-i marele Constantin o bisericã înfrumuseþatã ºi de mult preþ, a fost mutat sfântul în ea.

Tot în aceastã zi, pomenirea inaugurãrii de Dumnezeu pãzitei ºi de Dumnezeu mãritei cetãþi a Constantinopolului, mai ales a dãruirii sau a închinãrii ei în paza ºi ocrotirea preasfintei stãpânei noastre de Dumnezeu Nãscãtoarei ºi pururea Fecioarei Maria.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Dioscor cel nou.

Acesta era de neam din Mitropolia Smirneilor, ºi pentru credinþa lui Hristos fiind adus înaintea mai-marelui cetãþii, ºi mãrturisind cã este creºtin, a fost legat ºi bãgat în temniþã. Apoi iarãºi aducându-se la întrebare ºi stând tare în credinþã, a fost omorât din porunca aceluiaºi judecãtor.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului noului mucenic Arghiros Tesaloniceanul, care s-a nevoit la anul 1806.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfinþilor pãrinþilor noºtri, cei întocmai cu apostolii, Chiril-Constantin ºi Metodie, care au adus lumina Evangheliei popoarelor slave, în veacul al nouãlea.

dupa Sinaxarul parintelui Macarie de la Simonos-Petras (Muntele Athos).

Mai multe .

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.