Sinaxar 18 Mai

Sinaxar 18 Mai

În aceastã lunã, în ziua a optsprezecea, pomenirea sfinþilor mucenici Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel ºi Hristina (Cristina) fecioara.

Dintre aceºtia sfântul Petru era din oraºul ce se cheamã Lampsac. Adunându-se la Dacno, domnul cetãþii evridinilor, a silit pe sfântul Petru ca sã jertfeascã Afroditei, ºi nevrând acesta sã se supunã, ci mãrturisind pe Hristos Dumnezeu, i-au zdrobit tot trupul cu legãturi, cu lemne ºi cu roate. Pentru aceasta în timpul chinurilor ºi-a dat duhul ºi a luat de la Dumnezeu cununa nevoinþei. Iar Pavel ºi Andrei se trãgeau cu neamul din Mesopotamia, ºi fiind ostaºi sub zisul Dacno, s-au dus la Atena cu el. ªi fiind prinºi acolo Dionisie ºi Hristina, Pavel ºi Andrei i-au luat asupra lor sã-i pãzeascã, dar mai apoi ei au poftit pe sfânta Hristina, care era fecioarã ºi frumoasã ºi în vârstã de nuntã, ca sã se împreune cu dânºii spre pãcat. Iar ea neînduplecându-se nici de cum, în loc sã o sileascã ei ºi-au schimbat gândul datoritã învãþãturilor ei, ºi au crezut în Hristos. Pentru aceasta Pavel, Andrei ºi Dionisie au fost uciºi ºi îngropaþi de mulþimea pietrelor azvirlite asupra lor; iar sfânta Hristina aruncându-se peste ei, i s-a tãiat capul.

dupa Sinaxarul parintelui Macarie de la Manastirea Simonos-Petras din Muntele Athos.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfintilor mucenici Iraclie, Paulin si Venedim.

Iraclie, Paulin ºi Venedim erau din Atena ºi propovãduind cuvântul Evangheliei îndemnau pe pãgâni ºi pe închinãtorii la idoli sã se întoarcã de la deºertãciunea ºi înºelãciunea idolilor. Pentru aceasta au fost prinºi ºi duºi la stãpânitorul. Acesta dupã ce mai întâi i-a bãtut cumplit ºi a încercat ºi alte multe chinuri, ºi fiindcã s-au pãzit nevãtãmaþi prin puterea lui Dumnezeu, pentru aceea la sfârºit le-a tãiat capetele, ºi aºa au luat fericiþii cununa muceniciei.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfintelor ºapte femei muceniþe din Anghira Galatiei: Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana, Iulia ºi mucenicul Teodot.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfintei Eufrasia, care în adâncul mãrii s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea celui între sfinþi pãrintele nostru ªtefan cel nou, patriarhul Constantinopolului.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Iulian, care fiind târât pe spinii rugului, s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului sfinþitului mucenic Teodor, papã al Romei, care, strujit fiind, s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfintei Anastaso care întru ale lui Leucadie cu pace s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea cuviosului pãrintelui nostru Martinian, cel dintru ale lui Areovint.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.