Sinaxar 19 Mai

Sinaxar 19 Mai

În aceastã lunã, în ziua a nouãsprezecea pomenirea sfântului sfinþitului mucenic Patrichie, episcopul Prusei, ºi cei împreunã cu el Acachie, Menandru ºi Polien.

Dintre aceºtia, Patrichie episcopul Prusei, fiind pârât cã credea în Hristos, a stat de faþã înaintea eparhului Iulie, care cãutând sã-l facã sã se închine la idoli, îi spunea cã izvorârea apelor celor calde se înfierbântã prin purtarea de grijã a zeilor ºi sunt vãrsate pentru binele oamenilor. Iar sfântul mucenic i-a rãspuns cã întru-adevãrat pentru binele oamenilor izbucnesc apele cele fierbinþi, însã prin puterea Domnului nostru Iisus, Care a rânduit douã locuri: unul plin de bunãtãþi, în care se odihnesc drepþii, iar celãlalt plin de întuneric ºi de foc, unde vor fi osândiþi pãcãtoºii dupã învierea cea din morþi ; ºi cãuta sfântul sã explice eparhului felul ºi rostul acestei rânduieli dumnezeieºti, însã eparhul a poruncit sã fie aruncat în mijlocul izbucnirilor de ape fierbinþi, care lui nimic nu i-au stricat ci mai vârtos acelora ce l-au bãgat. Atunci i s-a tãiat capul cu sabia împreunã cu Acachie ºi Menandru ºi Polien. ªi se face soborul lor în casa preasfintei de Dumnezeu Nãscãtoarei.

Tot în aceastã zi, pomenirea cuviosului pãrintelui nostru Memnon, fãcãtorul de minuni.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului Dimitri Donskoi, Mare Cneaz al Moscovei.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Arolot.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfintei Chiriachi, care prin foc s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfintei muceniþe Teotimi, care prin sabie s-a sãvârºit.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.