Sinaxar 22 Mai

Sinaxar 22 Mai

În aceastã lunã în ziua a douãzeci ºi doua, pomenirea sfântului mucenic Vasilisc, nepotul sfântului Teodor Tiron.

Acest sfânt a trãit în zilele lui Maximian ºi era din satul Humialon, din Eparhia Amasiei, nepot al sfântului marelui mucenic . Odatã a fost la luptã muceniceascã mai înainte cu sfântul Eutropie ºi Cleonic, care erau în rândul ostaºilor, tovarãºi cu sfântul Teodor. ªi sãvârºind aceia mucenicia pentru Hristos, el a rãmas în temniþã.

Dupã aceea, dorind ca sã sãvârºeascã calea strãdaniei, ºi rugându-se pentru aceasta lui Dumnezeu, a fost învrednicit arãtãrii sale, cãci i s-a poruncit sã se tocmeascã cu rudeniile lui ºi sã meargã la Comane sã mãrturiseascã. Deci mergând cu ostaºii la casa lui, ºi sãrutând pe maicã-sa ºi pe fraþii sãi, ºi învãþându-i sã stea în credinþa lui Hristos, a fost prins atunci de slujitorii ce fuseserã trimiºi de guvernatorul Agripa. Aceºtia legându-l ºi încãlþându-l cu încãlþãminte de fier care aveau într-însele multe cuie ascuþite, I-au gonit tocmai spre drumul Comanelor. ªi sosind la satul Dacnon, au gãzduit la o femeie, anume Traiani, ºi au legat pe sfântul de un paltin uscat cu mâinile îndãrãt; ºi fãcând sfântul rugãciune, a înverzit paltinul ºi a înfrunzit, iar acolo unde sta sfântul a ieºit din pãmânt o fântânã cu apã, ceea ce vãzând slujitorii ºi femeia aceea, se zice cã au crezut în Hristos ºi au dezlegat pe sfântul din legãturi. ªi dacã au sosit la oraºul Comanelor, a fost dus sfântul înaintea guvernatorului, ºi neplecându-se el a jertfi, a fãcut cu rugãciunea sa sã se pogoare foc din cer ºi a ars capiºtea idolilor ºi idolul din ea, Apolon. Atunci, mâniindu-se foarte guvernatorul ºi pornindu-se cu urgie, a poruncit sã i se taie capul ºi sã i se arunce trupul în râu; ºi aºa ºi-a luat cununa muceniciei, întru slava ºi lauda Dumnezeului nostru, Amin.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului Sinod al doilea cel a toatã lumea, care a fost în Constantinopol, în vremea împãratului Teodosie cel Mare, la anul 381, împotriva lui Macedonie, eretic ºi luptãtor împotriva Duhului Sfânt.

Din (Muntele Athos) despre acest sinod.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Marcel, care, adãpat fiind cu plumb topit, s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului Ioan Vladimir, cneazul Serbiei ºi fãcãtorul de minuni, care de sabie s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Codru, care s-a sãvârºit fiind târât de cal.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfintei muceniþe Sofia doctoriþa, care de sabie s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului noului sfinþit mucenic Zaharia de la Prusa, care s-a nevoit la anul 1802.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.