Sinaxar 27 Mai

Sinaxar 27 Mai

În aceastã lunã, în ziua a douãzeci ºi ºaptea, pomenirea sfântului sfinþitului mucenic Eladie.

Acest sfânt curãþindu-se pe sine de toatã înºelãciunea ºi fãcându-se vas ales Sfântului Duh, a fost uns prin alegere dumnezeiascã arhiereu, ºi i s-a încredinþat ocârmuirea Bisericii lui Hristos. Ca un bun pãstor alunga pe oamenii cu chip de lup de la turma sa, ºi ca un vrednic ºi priceput chivernisitor, o chivernisea, pãzind-o necãlcatã ºi neviclenitã de tot rãul. Iar de vreme ce tiranii îl aduserã înaintea lor legat, atunci mai vârtos a strãlucit ºi a luminat cugetele credincioºilor. Cãci mergând cu osârdie la chinuri ºi propovãduind pe faþã dreapta credinþã, a fost dat la multe munci, ºi foarte rãu fiind strujit la trup, i s-a arãtat Hristos Dumnezeul nostru cã-i vindecã toatã chinuirea rãnilor, ºi de aci înainte a devenit ºi mai osârdie. Deci, umplându-se tiranii de mânie, au pus pe sfântul la mai grele chinuri ºi muncindu-l ºi mai cumplit, ºi-a dat sufletul la Dumnezeu.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Terapont, episcopul Sardiei.

Acest sfânt mucenic Terapont, a fost arhiereu al sfintei Biserici din Sarde, unde prin învãþãturile sale, pe mulþi pãgâni din înºelãciunea idolilor a întors cãtre Hristos ºi cu sfântul botez i-a luminat. Deci fiind prins de Iulian dregãtorul a fost ferecat în lanþuri ºi închis în temniþã ca sã fie ucis pe încetul cu foamea ºi cu sete. Dupã aceea a fost scos ºi muncit cu fel de fel de chinuri; apoi a fost dus legat la Sinaul în cetatea Frigiei, ºi la Anghira, cetatea Galatiei, ºi pretutindeni cu felurite chinuri a fost muncit. ªi aducându-l la râul ce se numþea Astalin, l-a întins pe dânsul despuiat jos pe pãmânt cruciº, ºi l-a legat de patru pari uscaþi ce erau înfipþi în pãmânt, ºi I-a bãtut tare pânã ce i-a cãzut pielea ºi carnea de pe oase, ºi a adãpat pãmântul cu sângele lui; iar parii odrãslind au crescut stâlpãri ºi frunze ºi au crescut copaci mari; iar cu frunzele lor se tãmãduiau toate neputinþele ºi durerile oamenilor. Dupã aceasta a fost adus la stãpânirea Traciei cea din Lidia, aproape lângã râul Ermiei, care uda Lidia, la Episcopia Satalisiei de sub Mitropolia Sardelor. Acolo dupã multe feluri de chinuri a fost junghiat pentru numele lui Hristos ºi a primit cununa nestricãciunil.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Evsevlot, care prin foc s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Alipie, care s-a sãvârºit zdrobindu-i-se capul de piatrã.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului sfintiului Beda Venerabilul (Anglia, + 735).

(in limba engleza).

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului Ioan Rusul, marturisitorul si facatorul-de-minuni (+ 1730).

, dupa sinaxarul parintelui Macarie de la Simonos-Petras (Athos).

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.