Sinaxar 28 Martie

Sinaxar 28 Martie

În aceastã lunã, în ziua a douãzeci si opta, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul Mãnãstirii Palechitului.

Sfântul Ilarion cel Nou, egumenul Mãnãstirii Palechitului ºi-a pus viaþa în slujba Domnului de la o vârstã fragedã ºi a petrecut mulþi ani ca pustnic. Pentru viaþa sa sfântã, fãrã cusur, a fost hirotonit preot ºi mai apoi egumen al Mãnãstirii Palechitului, de lângã Dardanele. Sf. Ilarion a primit de la Dumnezeu darul înaintevederii ºi a facerii de minuni.  Prin rugãciune a adus ploaia în timpul unei secete ºi asemeni profetului Elisei a despãrþit apele unui râu, a izgonit fiarele rele de pe holde, le-a umplut mrejele pescarilor cu peºte atunci când nu puteau pescui nimic ºi a fãcut multe alte minuni. Mai mult de atât, el vindeca bolnavii ºi izgonea demonii. Sf. Ilarion a pãtimit în Joia cea Mare ºi Sfântã în anul 754, când comandantul de armatã Lakhanodrakon a atacat pe neaºteptate mãnãstirea Palechitului în cãutarea închinãtorilor la icoane intrând cu forþa în bisericã ºi în timpul slujbei care se þinea a aruncat Sfintele Daruri pe jos.  Atunci au fost arestaþi patruzeciºidoi de cãlugãri, puºi în lanþuri, trimiºi la Edessa ºi uciºi. Cei rãmaºi au fost oribil mutilaþi  bãtuþi, arºi, mânjiþi pe faþã cu smoalã ºi unora li s-a tãiat nasul. Sf. Ilarion a murit în timpul acestei persecuþii pentru cã a cinstit sfintele icoane.  Sf. Ilarion a lãsat moºtenire lucrãri spirituale cu îndrumãri morale pentru o viaþã duhovniceascã.

Tot în aceastã zi, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Stefan Mãrturisitorul, fãcãtorul de minuni, care pentru dreapta credintã în surghiun s-a sãvârsit.

Sf. ªtefan Mãrturisitorul, egumenul Mãnãstirii Triglia a pãtimit în timpul împãratului urâtor de icoane Leo Armenianul (813-820). Sfântul ºi-a dedicat viaþa lui Dumnezeu încã de când era copil ºi a fost tuns cãlugãr la o vârstã fragedã, devenind, mai târziu, conducãtorul mãnãstirii Triglia de lângã Constantinopol. Când prigoana împotriva sfintelor icoanelor a reînceput, sfântul egumen a fost chemat la interogatoriu, încercând sã-l forþeze sã semneze un act prin care ar renunþa la cinstirea sfintelor icoane. Sf. ªtefan era foarte hotãrât sã nu trãdeze Ortodoxia, acuzându-l cu curaj pe împãrat de necredinþã. Sfântul a fost supus unor torturi inimaginabile dupã care l-au închis în închisoare în anul 815. Slãbit ºi bolnav, Sfântul ªtefan Mãrturisitorul a murit dupã scurt timp în închisoare.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului Irodion, unul dintre cei saptezeci de ucenici.

>Acest sfânt a fost unul dintre cei saptezeci de ucenici ai Domnului si urmând întru totul celor 12 apostoli a fost împreunã cu ei lucrãtor pentru rãspândirea propovãduirii crestine. Învãtând pe multi si întorcându-i Domnului, a fost asezat episcop al Noilor Patre. El a fost însã prins de cãtre iudei, cãrora le-au venit în ajutor si închinãtorii la idoli si a fost bãtut cumplit; cãci unii îl bãteau, altii îi loveau cu pietre gura si altii îl loveau în cap. În cele din urmã l-au tãiat cu sãbiile si astfel s-a sãvârsit din viatã, dându-si sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.