Sinaxar 30 Mai

Sinaxar 30 Mai

În aceastã lunã, în ziua a treizecea, pomenirea preacuviosului nostru Isaachie Mãrturisitorul, egumenul Mãnãstirii Dalmaþilor, la Constantinopol.

Acest preacuvios a trait in veacul al IV-lea si era din pãrþile Rãsãritului, unde s-a facut calugar si a pustnicit cu mari osteneli in desert.

Si venind în Constantinopol în zilele lui Valens Arianul (364-378), care se ridicase cu rãzboi împotriva goþilor, l-a întâmpinat acest fericit sfãtuindu-l ºi rugându-l sã deschidã biserica ortodocºilor; dar împãratul neascultându-l, el iarãºi i-a ieºit înainte ºi l-a dojenit asemenea, zicându-i sã deschidã ºi sã dea bisericile ortodocºilor, dacã vrea sã nu piarã fugind din faþa vrãjmaºilor la rãzboi. ªi scârbindu-se împãratul de îndrãznirea sfântului, a poruncit sã-l batã ºi sã fie aruncat în mãrãcini. Iar sfântul ieºindu-i înainte a treia oarã, i-a apucat calul de frâu arãtându-i aevea pieirea, de nu va întoarce bisericile creºtinilor. Împãratul mâniindu-se, l-a dat pe seama lui Satornin ºi a lui Victor, poruncindu-le sã-l punã sub pazã pânã ce se va întoarce cu pace. Atunci i-a zise sfântul: "De te vei întoarce cu pace, înseamnã cã mie nu mi-a grãit Dumnezeu; dar tu vei da dosul ºi vei fugi dinaintea vrãjmaºilor tãi ºi vei fi prins ºi-þi va fi sfârºitul vieþii tale prin foc". A fãcut împãratul rãzboi, dar fiind biruit, a scãpat într-o ºurã de paie, împreunã cu prepozitul, care fiind pãrtaº al acestui eres, întãrâta pururea pe împãratul împotriva ortodocºilor; ºi în acea ºurã au fost arºi de goþi. Iar sfântul a fost mãrit pentru proorocia sa ºi pentru mãrturisirea Ortodoxiei, ºi petrecându-ºi restul vieþii în Constantinopol s-a mutat cãtre Domnul.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Natalie, care de sabie s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea cuviosului Varlaam, care eu pace s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfinþilor mucenici Romano ºi Teletie, rare de sabie s-au sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Evplu, care s-a sãvârºit fiind înfãºurat în piele de bou ºi pus în arsura soarelui.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.