Sinaxar 4 Mai

Sinaxar 4 Mai

În aceastã lunã, în ziua a patra, pomenirea sfintei mucenice Pelaghia cea din Tars.

Aceasta a trãit pe vremea împãratului Diocleþian. Provenea dintr-o familie nobilã din Tars, stabilitã la Roma. Auzind ea de credinþa în Hristos ºi dorind ca sã afle despre ea, a vãzut în vis pe episcop botezând. Apoi cerând voie de la maica sa ca sã meargã la o doicã a ei, ea s-a dus la episcop, care a primit-o ºi a botezat-o. Aflând de aceasta fiul împãratului, care era logodit cu dânsa, ºi întristându-se peste fire din dragostea ce avea spre dânsa, s-a omorât singur. Iar Diocleþian a trimis ºi au adus pe fecioarã; ºi neputând sã o întoarcã de la credinþa lui Hristos, a ars un bou de aramã ºi au aruncat-o pe sfânta în el, unde ºi-a luat ºi sfârºitul ºi cununa mãrturisirii.

Tot în aceastã zi, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Ilarion, fãcãtorul de minuni.

Acesta din tinereþe Crucea pe umeri ridicând, a urmat Stãpânului celui rãstignit, ºi patimile trupeºti supunându-le duhului a primit de la Dumnezeu bogat dar de minuni: de a vindeca felurite boli ºi sã izgoneascã demonii. Închizându-se el într-o cãsuþã micã, ºi aflându-se afarã de toatã tulburarea ºi strãlucit fiind cu toatã nepãtimirea, a primit dumnezeiescul har al preoþiei; ºi rãbdând mulþi ani aspra petrecere, a fost de toþi lãudat pentru nenumãratele lui minuni. Cãci certa vietãþile ce stricau seminþele odrãslite, oprea grindina, pãmântul cel însetat l-a adãpat cu ploaie, ºi repejunea râului, ca Elisei, a despãrþit-o ºi a trecut-o. A vindecat mâna cea uscatã a unui oarecare creºtin, a dãruit orbilor vedere, ºi a îndreptat picioarele ºchiopilor, ºi alte multe minuni a fãcut spre slava adevãratului nostru Dumnezeu.

Tot în aceastã zi, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Nichifor, egumenul Mãnãstirii Midichiei, care cu pace s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea preacuviosului Nichifor Isihastul (din singuratate), cel ce s-a liniºtit în cele mai pustii locuri ale Muntelui Atos.

Acest preacuvios Parinte al nostru a scris , care cu pace s-a sãvârºit.

Tot în aceastã zi, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Atanasie, episcopul Corintului.

Acest Parinte a adormit pe vremea împãrãþiei lui Vasile ºi a lui Constantin, la anul 977, ºi a lãsat posteritãþii comentarii ale sfintelor scripturi ºi un Tratat asupra motivelor morþii lui Iisus Hristos pe Cruce.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfinþilor pãrinþi Afrodisie, Leontie, Antonie, Mel, Valerian ºi Macrovie ºi a mulþimii celor ce împreunã cu ei au mãrturisit în Schitopoli, în Palestina.

Tot în aceastã zi, pomenirea aducerii moaºtelor sfântului ºi dreptului Lazãr, prietenul Mântuitorului Hristos, ºi a purtãtoarei de mir Mariei Magdalenei, care aducere a fost pe vremea lui Leon Filosoful ºi iubitorul de Hristos, la anul opt sute nouãzeci (890 d. Hr.).

Tot in aceasta zi, pomenirea sfintei Monica, mama fericitului Augustin.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.